تبلیغات
چپ دست ها - یک قطعه شعر 2
جمعه 11 بهمن 1387

یک قطعه شعر 2

   نوشته شده توسط: حمیدرضا زندی    

میوه ای از شاخه ات چیدم که خیلی کال بود/بی تو شعری هم اگر گفتم پر ازاشکال بود

کارمن باتوکمی لبخندبودوآشتی/کارتوبامن ولی  انبوهی ازجنجال بود

جنگ رویاروی من باتونابرابر بودوسخت/چشم من در اوج عشق وچشم توبی حال بود

یک نفربادلهره پرسیده بود آیافقط/مهربانیهای تو باماهمین امسال بود

تومقصرنیستی من مطمئنم نازنین/کودک احساس توکوروکبودو لال بود

من تماس آخرم راهم گرفتم با دلت/حیف اما گوشی احساس تواشغال بود


سپیده